Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
   นโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ช่องทางการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   มาตรการลดใช้พลังงาน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   กิจการสภา
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   ประมวลภาพการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ควบคุมภายใน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือบริการประชาชน
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   ผู้นำท้องที่
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยครูนันท์ หมูที่ 4 (ดู : 83) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ สายทอนกรีต หมู่ที่ 3 (ดู : 47) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ทอนกรีต หมู่ที่ 3 (ดู : 45) 17 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 3 (ดู : 51) 2 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 (ดู : 338) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 (ดู : 302) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 (ดู : 312) 6 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 (ดู : 277) 19 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 (ดู : 297) 19 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 (ดู : 374) 19 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 (ดู : 254) 22 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 (ดู : 263) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ (ดู : 303) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 268) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 252) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 (ดู : 344) 21 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 348) 31 มี.ค. 2564
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 6 (ดู : 310) 17 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ ม.5 (ดู : 445) 1 ก.ย. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 387) 6 ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (ดู : 465) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 243) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 238) 30 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 440) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 (ดู : 424) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 (ดู : 429) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 359) 27 ส.ค. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 364) 8 ส.ค. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 349) 8 ส.ค. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 (ดู : 356) 8 ส.ค. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 (ดู : 371) 8 ส.ค. 2562
ประกาศถนนสายคลองช้าง ม.6 (ดู : 428) 24 พ.ค. 2562
ประกาศถนนซอยวังหยี ม.4 (ดู : 418) ธ.ค.
ประกาศถนนซอยลุงคู่ ม.1 (ดู : 418) ธ.ค.
ประกาศถนนซอยมิตรภาพ ม.3 (ดู : 427) ธ.ค.
ประกาศตาราง ปปช สายคลองช้าง ม.6 (ดู : 388) ธ.ค.
ประกาศตาราง ปปช ซอยวังหยี ม.4 (ดู : 401) ธ.ค.
ประกาศตาราง ปปช ซอยลุงคู่ ม.1 (ดู : 399) ธ.ค.
ประกาศตาราง ปปช ซอยมิตรภาพ ม.3 (ดู : 414) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 (ดู : 391) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 (ดู : 384) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 (ดู : 392) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 (ดู : 390) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 384) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 (ดู : 402) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังหิน (ดู : 393) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 422) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 394) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 395) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 404) ธ.ค.
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง (ระบบไร้สาย) หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 393) ธ.ค.
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 399) ธ.ค.
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง (ระบบไร้สาย) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 390) ธ.ค.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง (ระบบไร้สาย) หมูที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 364) ธ.ค.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงตามสาย) หมูที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 398) ธ.ค.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง (ระบบไร้สาย) หมูที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 382) ธ.ค.
การจัดทำแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 374) ธ.ค.
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 341) ธ.ค.
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 384) ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงปาน หมู่ที่ ๕ (ดู : 350) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
   7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-404223 โทรสาร : 077-404223
E-mail Address : Permpoontrap223@gmail.com
E-mail อิเล็กทรอนิกส์ saraban@permpoontrap.go.th
   Copyright © 2019. http://www.permpoontrap.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs