Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
   นโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ช่องทางการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   กิจการสภา
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   ประมวลภาพการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ควบคุมภายใน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือบริการประชาชน
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   ผู้นำท้องที่
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 84) 24 ก.พ. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1 (ดู : 10) 7 ก.พ. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 36) 27 ม.ค. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 44) 20 ม.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1 (ดู : 9) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 70) 14 ธ.ค. 2565
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่13) พ.ศ.2565 (ดู : 56) 1 ธ.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 61) 14 พ.ย. 2565
LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (ดู : 81) 20 ต.ค. 2565
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 69) 4 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสินค้าทางการเกษตรตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 186) 19 ก.ย. 2565
วันตับอักเสบโลกประจำปี 2565 (ดู : 101) 15 ส.ค. 2565
เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ (ดู : 117) 29 มิ.ย. 2565
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า (ดู : 113) 28 มิ.ย. 2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 (ดู : 117) 28 มิ.ย. 2565
การให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 130) 6 มิ.ย. 2565
การจัดทำบัตรประจำตัว อปพร.ใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ บัตรชำรุด และสูญหาย (ดู : 126) 1 มิ.ย. 2565
ผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 135) 30 ธ.ค. 2564
งดเว้นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 191) 23 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 223) 23 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 238) 18 พ.ย. 2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะพื้นที่ อ.บ้านนาสาร (มาตรการบังคับใช้ในช่วงการเลือกตั้งฯ) (ดู : 228) 20 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 260) 19 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 203) 7 ต.ค. 2564
กำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 208) 7 ต.ค. 2564
กำหนดขนาดและจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 194) 7 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 213) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 213) 6 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 208) 1 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 204) 1 ต.ค. 2564
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 244) 11 ส.ค. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 113) 30 ก.ค. 2564
เลื่อนเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 244) 9 ก.ค. 2564
เลื่อนเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 249) 2 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 118) 7 มิ.ย. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 (ดู : 291) 28 เม.ย. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 118) 26 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 320) 19 เม.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 301) 19 เม.ย. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 300) 12 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 230) 8 มี.ค. 2564
กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 113) 16 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 115) 10 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 286) 10 ก.พ. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 119) 25 ม.ค. 2564
ขอเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 324) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 226) 25 ธ.ค. 2563
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 214) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 223) 17 ธ.ค. 2563
ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 217) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 217) 3 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 327) 17 พ.ย. 2563
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 324) 2 ต.ค. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงประมาณ 2564 (ดู : 251) 1 ต.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 428) 1 ต.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 406) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 338) 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 350) 28 ส.ค. 2563
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 230) 19 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 235) 13 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
   7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-404223 โทรสาร : 077-404223
E-mail Address : Permpoontrap223@gmail.com
E-mail อิเล็กทรอนิกส์ saraban@permpoontrap.go.th
   Copyright © 2019. http://www.permpoontrap.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs