Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
   นโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ช่องทางการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   มาตรการลดใช้พลังงาน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   กิจการสภา
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงาน
   รายงานการเงิน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   ประมวลภาพการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ควบคุมภายใน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือบริการประชาชน
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติอื่น ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ผู้นำท้องที่
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การรับโอน พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 534) 8 มี.ค. 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2 (ดู : 502) 1 มี.ค. 2567
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 488) 12 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 30) 3 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 15) 20 ธ.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2566 (ดู : 479) 20 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 15) 7 ส.ค. 2566
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 132) 3 ส.ค. 2566
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 149) 13 ก.ค. 2566
ข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 76) 2 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 22) 10 พ.ค. 2566
12 ข้อ ควรรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (ดู : 13) 4 เม.ย. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 229) 24 ก.พ. 2566
กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ดู : 10) 22 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 15) 13 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 26) 8 ก.พ. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1 (ดู : 132) 7 ก.พ. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 142) 27 ม.ค. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 123) 20 ม.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1 (ดู : 84) 11 ม.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน (ดู : 101) 6 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 69) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 143) 14 ธ.ค. 2565
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่13) พ.ศ.2565 (ดู : 122) 1 ธ.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 131) 14 พ.ย. 2565
LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (ดู : 149) 20 ต.ค. 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 78) 4 ต.ค. 2565
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 135) 4 ต.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุขององคืการบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 9) 1 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสินค้าทางการเกษตรตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 300) 19 ก.ย. 2565
รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 70) 15 ก.ย. 2565
วันตับอักเสบโลกประจำปี 2565 (ดู : 169) 15 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 69) 11 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 69) 5 ส.ค. 2565
เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ (ดู : 186) 29 มิ.ย. 2565
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า (ดู : 182) 28 มิ.ย. 2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 (ดู : 186) 28 มิ.ย. 2565
การให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 203) 6 มิ.ย. 2565
การจัดทำบัตรประจำตัว อปพร.ใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ บัตรชำรุด และสูญหาย (ดู : 191) 1 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 69) 6 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 86) 1 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 68) 4 ก.พ. 2565
ผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 208) 30 ธ.ค. 2564
งดเว้นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 261) 23 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 302) 23 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 316) 18 พ.ย. 2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะพื้นที่ อ.บ้านนาสาร (มาตรการบังคับใช้ในช่วงการเลือกตั้งฯ) (ดู : 302) 20 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 351) 19 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 278) 7 ต.ค. 2564
กำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 282) 7 ต.ค. 2564
กำหนดขนาดและจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 271) 7 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 288) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 292) 6 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 288) 1 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 283) 1 ต.ค. 2564
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 327) 11 ส.ค. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 182) 30 ก.ค. 2564
เลื่อนเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 331) 9 ก.ค. 2564
เลื่อนเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ดู : 330) 2 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 185) 7 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
   7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-404223 โทรสาร : 077-404223
E-mail Address : Permpoontrap223@gmail.com
E-mail อิเล็กทรอนิกส์ saraban@permpoontrap.go.th
   Copyright © 2019. http://www.permpoontrap.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs